PRAKTIJKREGELS, KLACHTRECHT EN AFSPRAKEN.

Bij de eerste behandeling/intake dient u uw legitimatie te tonen.

vanaf 1 januari 2017 krijgt iedereen samen met het intake/anamneseformulier ook een praktijkregels en afsprakenformulier met betrekking tot de werkwijze meegestuurd. Deze kunt u thuis rustig doorlezen want het dient ter bescherming van ons beiden, ondertekend worden. U mag het thuis ook zelf al uitprinten, ondertekenen en meebrengen, maar het kan ook nog in mijn praktijk.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG). dit is een nieuwe Europese privacywet en komt dus in de plaats van oude Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp). in de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Behalve de AVG, zijn de WGBO(Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging(FAGT) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg(RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens;

* Dossierplicht

Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

* Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WBGO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de eerste datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling.  

* Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

*Minderjarigen

                 Volgens de patiënten rechten uit de WBGO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op inzage en informatie in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders(of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en kind samen, maar waar uiteindelijk het kind het laatste woord heeft. Deze toestemming geldt tot op het moment dat deze wordt ingetrokken-graag schriftelijk!- of tot het moment van beeindiging van behandeling.

Klachtrecht.

als zorgaanbieder heb ik een onafhankelijke klachtenfuntionaris waar cliënten terecht kunnen met klachten.

Ik ben voor klacht- en tuchtrecht aangesloten bij RBCZ/TCZ,    en   

Deze informatie is te vinden; WKKGZ klachtbemiddeling - FAGT

 

Tijdens vakantie's of langdurige afwezigheid zal er een waarnemingsregeling zijn. Dit zal, wanneer noodzakelijk, met mijn cliënten gecommuniceerd worden. Ook bij plotseling overlijden zal deze waarnemersregeling ingaan en zullen de dossiers beheerd worden  door deze waarnemend therapeut die onder dezelfde wetgeving valt als ik. Deze persoon zal jullie informeren hoe verder...